GİZLİLİK BİLDİRİMİ

JustForChef Gizlilik Bildirimi, 02.06.2014 tarihinde yayınlanmış olup, bizimle ilişkiniz konusunda bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur, bu nedenle lütfen dikkatli okuyunuz.

GİRİŞ

a. İşbu Gizlilik Bildirimi, www.justforchef.net sitesine (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) 02/06/2014 tarihinden itibaren kayıt olan tüm üyeler ve kayıt olmaksızın Site’yi ziyaret eden tüm kullanıcılar açısından geçerlilik kazanır.

b. İşBu Gizlilik Bildirimi JustForChef ile ilgili hizmet sunulurken müşteri ve tedarikçi üyelerin, kurumsal kullanıcıların ve herhangi bir şekilde kayıtlı olmaksızın ziyaret edenlerin (Bundan sonra “Kullanıcı/lar” olarak anılacaktır.) bilgi ve verilerinin (örneğin: isim/soy isim veya eposta adresi gibi herhangi bir kişiyi tanımlayan bilgilerin) nasıl yönetildiğine ilişkindir. Ayrıca işbu Gizlilik Bildirimi, kişisel olmayan gizli bilgilerin JustForChef tarafından kullanımı ile ilgili uygulamalarını da düzenler. (Örneğin: ilgi alanları, demografi ve hizmet kullanımı) JustForChef hizmetlerini kullanmanız, işbu bildirimde düzenlenen koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

c. JustForChef; yürürlükteki mevzuatın öngördüğü gerekliliklere bağlı kalarak, hukuka uygun bir gizlilik uygulaması sağlamayı amaçlamaktadır. Bireysel/kurumsal bilgi ve veri güvenlikleri için JustForChef tarafından benimsenen gizlilik ilkelerinin amacı da; bireysel/kurumsal gizliliği korumak ve tüm teknolojik servislerden maksimum yararlanılmasını sağlamaktır. Bu gizlilik ilkeleri; www.justforchef.net ve JustForChef’e bağlı tüm internet siteleri, tüm mobil site ve uygulamaları, widgetlar ve tüm alt hizmetler (bundan sonra “Hizmet Platformları” olarak anılacaktır.) üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

d. Hizmet Platformlarını ziyaret eden, kullanan, Hizmet Platformları’na kayıtlı üye olan Kullanıcı; belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş addolunur. JustForChef, Hizmet Platformları’nda sözlü ve yazılı olarak kendileri ile iletişime geçilmesi doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme vb. işlemleri önceden belirtmeksizin her zaman yapma hakkını saklı tutar.

e. JustForChef, Kullanıcı’lar tarafından Hizmet Platformları üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilmiş olan her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler ve veriler ile; isim ve soyisim, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, ödeme bilgileri ve benzeri kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgi kastedilmektedir. Fakat Kullanıcı’ların, diğer Kullanıcılar ile paylaştığı bilgilerin gizlilik ve güvenliği konusunda JustForChef garanti verememektedir. Bu sebeple; diğer Kullanıcılar ile işlem yapmadan evvel, söz konusu Kullanıcı’nın gizlilik ve güvenlik uygulamalarını işlemi yapacak olan Kullanıcı kendisi değerlendirmelidir.

TOPLANAN BİLGİLERİN KULLANIMI

JustForChef, yasaların izin verdiği ölçüde; e-posta, kısa mesaj servisi (SMS), taahhütlü mektup veya telefon yoluyla iletişim suretiyle izinli bülten gönderimini gerçekleştirir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli araç ve yöntemlerle bu iletişim faaliyetlerinden elde edilen verileri/bilgileri istatistiki amaçlı toplayabilir. JustForChef, bahsedilen iletişim faaliyetlerini Kullanıcının isteği dışında yapmamayı, Kullanıcı’dan izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı beyan ve taahhüt eder.

TOPLANAN BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

a. JustForChef, kendisine iletilen bireysel / kurumsal verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında Satış Sözleşmesi’ne ve Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı olacak şekilde üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

b. JustForChef , gerektiğinde Kullanıcılar’ın IP adreslerini, diğer iletişim bilgilerini, Hizmet Platformları’nda kayıtlı bilgileri, Hizmet Platformları’nda meydana gelebilecek muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. JustForChef bu verileri/bilgileri, kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanabilir. JustForChef’in ayrıca trafik verisi saklama yükümlülükleri; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre belirlenmektedir.

c. JustForChef, Kullanıcı tarafından kullanılan Hizmet Platformları’ndan; başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir, Kullanıcılar’ı bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü tarafların sitelerine/hizmetlerine/mobil uygulamalarına yönlendirebilir. Kullanıcı’nın bu verilen link (bağlantı) ve yönlendirme yoluyla kendi rızasıyla eriştiği diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak JustForChef hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

d. İşbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe; bireysel/kurumsal bilgilerden herhangi biri JustForChef’in işbirliği içinde olmadığı şirketlerle ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır. JustForChef; ancak aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

1. Bu durumlar;
* Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken haller,
* JustForChef’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi gereken hallerde,
* Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulüne uygun olarak yürütülen bir araştırma ve/veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
* Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu takdir edilen, satışa sunulan ürüne veya içeriğine ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermenin gerektiği veya herhangi bir kişinin hakkının ve güvenliğinin korunmasını gerektiren hallerde.

2. Bunun yanında, JustForChef Hizmet Platformları üzerinden talep edilen satış hizmetlerini sağlamak ve tedarik hizmetlerine aracılık etmek için bireysel/kurumsal bilgiler aşağıdaki anlaşmalı üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir:
* Ödeme sistemleri sağlayan anlaşmalı iştirakler,
* Ticari faaliyetlerin yürütülmesine yardımcı olan hizmet sağlayıcıları (örn; anlaşmalı kargo şirketleri vb. ),
* Satış ve tedarik işleminin tarafları olan ve bireysel/kurumsal bilgilerin (adres, ticari unvan vb.) paylaşılması gereken diğer Kullanıcılar,
* JustForChef ile birleşme ya da JustForChef’i devralma konusunda anlaşılan diğer ticari kuruluş/lar (ki bu durumda söz konusu şirketin işbu Gizlilik Bildirimi’nden farklı bir uygulama izleyecek olması halinde Kullanıcılar bilgilendirilecektir).

İştiraklerimizin, iş ortaklarımızın ve ortak girişimlerimizin gizlilik ile ilgili politikaları da, işbu Gizlilik Bildirimi ile benzer niteliktedir.

e. JustForChef, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul eder. Ayrıca JustForChef; gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi için; gizli bilginin tamamının veya bir kısmının kamu alanına izinsiz girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleyebilmek için gerekli tüm teknik, hukuki ve bilgi teknolojileri yönetişimi ile ilgili tedbirleri almayı; ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle beyan ve taahhüt eder.

f. Ancak JustForChef’in almış olduğu gerekli tüm önlemlere rağmen, Kullanıcı kusuru ile ya da üçüncü kişilerin Kullanıcı hesaplarına hukuka aykırı olarak girmesi ve söz konusu bilgileri elde etmesi hususunda JustForChef sorumlu tutulamayacaktır. Şöyle ki; Kullanıcı, Hizmet Platformları’ndaki hesaplarına ilişkin bilgilerin(şifre, kullanıcı adı vb.) gizli tutulmasından kendisi sorumludur. Şifrenin Kullanıcı tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması ya da Kullanıcı hesabının hukuka aykırı olarak üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi vb. durumlarda Hizmet Platformları üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemlerin de muhatabı bizzat Kullanıcıdır.

g. JustForChef tarafından Hizmet Platformları içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere kendi rızaları ile cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, JustForChef ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

ÇEREZLER

JustForChef tarafından; kullanıcıların Hizmet Platformları’ndaki kullanım bilgileri, hizmetleri kişiselleştirmek, internet sayfası akışını analiz etmek, içerik ve reklamların tanıtım etkinliğini ölçmek ve güvenliği geliştirmeye yardımcı olması amacıyla ; teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookies) kullanılarak, Kullanıcı’nın Hizmet Platformu kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı veriler ile elde edilebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye yarar. Çerezler, Kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse ve diledikleri zaman; çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

ÇEREZ TERCİHLERİ YÖNETİMİ

Çeşitli web tarayıcılarında kendi çerez tercihlerinizi yönetmenizi mümkündür. Tarayıcınızın tercihlerini kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz. Tarayıcınızı çerezleri reddetmesi ve belirli çerezleri silmesi ayarlayalabilir. Aşağıdaki popüler linkler kullanılan tarayıcıların tarayıcı ayarlarının nasıl yapılacağını göstermektedir

• Safari
• Chrome
• Internet Explorer
• Firefox

Çerezleri engellemeyi seçerseniz, JustForChef Hizmetini olumsuz etkiler ve Hizmetin düzgün çalışmasını engelleyebilirsiniz. Çerezler yerleştirerek Hizmete ilişkin aktiviteyi takip etmek için kullandığımız üçüncü taraf hizmeti Google Analytics’dir. Herhangi bir bilginin Google Analytics tarafından toplanmasını istemiyorsanız tarayıcınızda çekilme seçeneği (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None) kurabilirsiniz.

ÇEREZ ve TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA BİLGİ

Çerezlerin nasıl kullanılacağı ve nasıl engelleneceği konusunda daha fazla bilgi için www.allaboutcookies.org, http://www.youronlinechoices.eu (Avrupa) veya www.aboutads.info/choices/ (Amerika Birleşik Devletleri) adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

GÜVENLİK

Sitemiz dahilinde ödeme yaparken, kullanıcı tarafından girilen bilgiler, 128 bit ‘lik SSL kullanılarak şifrelenmekte ve bilgilerin güvenliği maksimum düzeyde tutulmaktadır. SSL sertifikamızı, ödeme sayfasına geçtiğinizde, sayfanın sağ alt kısmında görüntüleyebilir, kilit işaretine tıklamak suretiyle görüntüleyebilirsiniz. SSL sertifikamız, JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ  adına kayıtlıdır.

SSL NEDİR

Secure Sockets Layer (SSL) 1995 yılında, internet üzerinde güvenli alışverişi sağlayabilmek adına, Netscape Communications tarafından geliştirilmiştir. SSL, gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yaparak işlemin ve bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü korur. SSL’nin güvenlik gücü, oturum anahtarının büyüklüğüne bağlıdır. 128 bit SSL oturum anahtarı, sanal ticari işlemler için oldukça yüksek bir güvenlik sunar. 128 bit şifrelemenin kötü niyetle kırılması veya çözülmesi neredeyse imkansızdır. Ayrıca kırılması başarılsa bile, oturum anahtarı sadece tek kullanımlıktır ve her oturum için tekrar kırılması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için: www.ssl.com

KULLANICI BİLGİLERİNE ERİŞİM ve GÜNCELLEME

Ayarlar bölümünden firmanızla ilgili bilgilere erişebilir ve değiştirebilirsiniz. Firmanıza ait saklanan bilgiler hakkında daha fazla bilgi temin etmek için 0850 333 74 74 numaralı çağrı merkezinden ya da [email protected] adresinden bize ulaşın. Firma kimliğinin doğrulanması ardından en kısa sürede işleminiz gerçekleştirilecektir.

GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER

JustForChef, Hizmet Platformları’nda yayınlamak şartıyla; işbu gizlilik bildirimindeki hükümleri gerekli olduğunu takdir ettiği anlarda portalda yayınlanmak suretiyle değiştirebilir. JustForChef’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri portalda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

BİZE ULAŞIN

Gizlilik Politikası hakkında soru veya görüşleriniz için 0850 333 74 74 numaralı çağrı merkezinden ya da [email protected] e-posta adresinden bize ulaşın.